Ochrona danych osobowych

Infolinia

+48 71 715 99 99

FAQ

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC ABONENTÓW I ICH PEŁNOMOCNIKÓW

W związku z wprowadzeniem do stosowania przepisów obowiązujące w firmie Netask Media wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy:

Netask Media może przekazać Twoje dane zgodnie z prawem telekomunikacyjnym organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami w internecie. Netask Media może udostępnić Twoje dane także w celach przeprowadzenia windykacji, egzekucji komorniczej lub na żądanie organów podatkowych.

Twoje dane nie będą przekazywanie przez Netask Media do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych. Profilowanie polega na przetwarzaniu Twoich danych poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o kliencie tj. Zainteresowania, płeć, wiek, bycie studentem lub osoba pracująca.

Konieczne jest przechowywanie danych przez cały okres realizacji umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Z kolei po jej rozwiązaniu uzasadnionym jest przechowywanie danych przez kolejne 3 lata (okres przedawnienia roszczeń) lub ewentualnie do zakończenia procesu windykacji, procesu sądowego lub egzekucyjnego. Jednocześnie dla spełnienia zasady rozliczalności możemy przechować dane tak długo jak wymagają tego od nas organy publiczne i przepisy podatkowe.

Gwarancja spełnienia przez Netask Media wszystkich Twoich praw wynikających z rozporządzenia o ochronie danych:
prawo dostępu i sprostowania danych ( informacja zwrotna powinna nastąpić w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania ) : jeśli zauważysz, że Twoje dane są niekompletne lub nieprawidłowe.
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych : jeśli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie chcesz aby były usunięte lub jeśli Twoje dane nie są już potrzebne do realizacji umowy ale Netask Media ich potrzebuje dla celów windykacyjnych itp. Możemy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych jeśli wniesiesz sprzeciw lub wniosek o ich usunięcie do czasu ustalenia przez Netask Media czy Twoje żądanie jest uzasadnione.
Prawo do żądania usunięcia swoich danych jeśli:
Twoje dane nie są już potrzebne do realizacji umowy tzn. nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane.
Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.
masz możliwość wniesienia skargi w związku z nieprawidłowym przetwarzaniem przez Netask Media danych osobowych do organu nadzorczego jakim jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w szczególności co do przetwarzania danych, co do których jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, a także co do danych przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Wykorzystanie prawa do sprzeciwu nie prowadzi do tego, że Netask Media usunie wszystkie dane, a jedynie przestanie z nich korzystać.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonywania umowy zawartej z Tobą w celu wykonywania usług telekomunikacyjnych. Twoje dane tj. Imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer IP,numer PESEL, numer NIP są niezbędne w celu :

– umożliwienia prawidłowego świadczenia usług telekomunikacyjnych, zapewnienia prawidłowej obsługi

technicznej, reklamacyjnej, marketingowej, promocyjnej i w razie potrzeby windykacyjnej, sądowej, egzekucyjnej.

– obsługi poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub telefonicznie,

– prowadzenia danych statystycznych,

– zapewnienia zasady rozliczalności,

– potrzebne nam przechowywanie Twoich danych także dla celów podatkowych i księgowych.

Administratorem danych osobowych jest Netask Media zwanym dalej Netask Media z siedzibą w Oleśnicy.
Twoje dane nabyliśmy w związku z realizacją umowy na usługi telekomunikacyjne jakie Ci świadczymy lub świadczyliśmy.

W celu szczegółowych informacji o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych skieruj zapytanie na adres e-mail info@netaskmedia lub adres pocztowy: Netask Media ul. Pełczyńska 4/326 51-180 Wrocław